มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยาพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2

นายธนวัฒน์ สร้อยดี นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชั้นปีที่4 คณะบริหารและการจัดการ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

14

06 2018

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ (14-18 มิถุนายน 2561)

14

06 2018

- นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2561

10

06 2018

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

06

06 2018

- ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกิจไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

03

06 2018

- ประชุมชี้แจงขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

31

05 2018

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 )

26

05 2018

- คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดโครงการการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคมหลักสูตร Microsoft Office 2016 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 และ 227

21

05 2018

- อบรม IQA โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561)