มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คว้าแชมป์สมัยที่ 3...

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

28

11 2017

- งานอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล)

23

11 2017

- งานอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์

16

11 2017

- งานอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น หนองโพ

11

11 2017

- ปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

09

11 2017

- บริการวิชาการอบรมให้กับพนักงานบริษัทในเครือฯ หลักสูตร “EFFECTIVE TEAMWORK” ณ ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก (9-11 พฤศจิกายน 2560)

02

11 2017

- นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (2 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

02

11 2017

- โครงการวางแผนระหว่างสถานประกอบการกับสาขาวิชาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักศึกษา ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

02

11 2017

- เปิดภาคเรียน 2/2560