รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

อาจารย์วิรัช กาฬภักดี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

19

08 2017

- งานกีฬา KTIS GROUPS 2017 และงานเลี้ยง ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ "ประดิษฐ์กิจกรรม" และเจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

17

08 2017

- งานนวัตกรรม KTIS GROUP ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา( 17-18 สิงหาคม 2560)

07

08 2017

- จัดอบรมให้พนักงาน KTIS GROUP ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา( 7-9 สิงหาคม 2560)

05

08 2017

- งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

04

08 2017

- นักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดงพิธี ปิด "กีฬาพลบดีเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

29

11 2016

- พิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 15 - 16 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

27

11 2016

- ฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต